Obchodní podmínky

(dále jen „Podmínky“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností DKV Innovative, s.r.o., se sídlem Moyzesova 36, 04001, Košice, Slovensko, IČO: 48 180 025, e-mail: info@merlix.cz, tel.č.: +421 910 966 423 (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která prostřednictvím internetové stránky www.merlix.cz (dále jen „stránka“) nebo telefonicky kupuje nabízený produkt (dále jen „Kupující“). Produktem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí výrobky a produkty nabízené na prodej, které prodávající zveřejňuje na Stránce.

1.2 Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění nejnovějších předpisů) se Čl. 6 a 7 Podmínek nepoužije. Právní vztahy mezi smluvními stranami uvedenými v předcházející větě, které nejsou Podmínkami upravené se spravují ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník ve znění nejnovějších předpisů.

Článek 2

Uzavření smlouvy

2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávky) je kupující povinen zaslat prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěný na Stránce. Kupující v objednávce určí množství a druh produktu a způsob doručení. Kupující je povinen uvést jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, případně e-mailovou adresu. Kliknutím na ikonu „odeslat objednávku“ zašle kupující objednávku prodávajícímu. Zadání objednávky je také možné telefonicky na t.č. +420 607 786 184. K utvoření kupní smlouvy postačí i samotné dodání produktu kupujícímu.

2.2 Prodávající je povinen zaslat kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail uveden v objednávkovém formuláři do 2 dnů od přijetí objednávky. Smlouva je uzavřená v okamžiku, kdy dojde Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

2.3 Až do okamžiku doručení oznámení o přijetí objednávky Kupujícímu je Kupující oprávněný objednávku zrušit.

2.4 Od zveřejnění produktu na Stránce je Prodávající vázaný podmínkami jeho prodeje.

2.5 Jakoukoliv další elektronickou komunikaci v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran ze smlouvy je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@merliX.cz.

2.6 Produkty nabízené v e-shopu www.merliX.cz jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. Kupujícím může být jen osoba věku vyššího než 18 let.

Článek 3

Kupní cena, náklady na dodání produktu, záloha

3.1 Smluvní strany se dohodli, že Kupující kupuje od Prodávajícího produkt za cenu, která je v čase odeslání objednávky Prodávajícímu uvedena na Stránce jako kupní cena produktu.

3.2 Pokud není stanoveno jinak, uvedené ceny nezahrnují balné a přepravní náklady.

3.3 Prodej se uskuteční na dobírku nebo s platbou převodním příkazem. Kupní cena a náklady spojené s dodáním produktu jsou splatné v okamžiku doručení produktu Kupujícímu, pokud Podmínky nestanoví jinak, nebo v okamžiku splatnosti proforma faktury.

3.4 Faktura, která zároveň slouží jako dodací list a doklad o koupi bude Kupujícímu doručena v balíku společně s produktem.

3.5 Platby poštovním šekem jsou považované za splněné, až po jejich proplacení.

Článek 4

Dodání produktu

4.1 Místo odběru (dále jen místo určení) je stanovené podle objednávky Kupujícím. Dopravu do místa určení zajišťuje na požádání Kupujícího v objednávkovém formuláři Prodávající. V případě, že Kupující stanoví v objednávkovém formuláři místo určení do země mimo Českou republiku, Prodávající zprostředkuje Kupujícímu na jeho požádání v objednávkovém formuláři kurýrskou službu, která mu produkt doručí do místa určení. Kupující bere na vědomí, že zodpovídá za dodržení podmínek doručení jím objednaného produktu do místa určení v souladu s právní úpravou dané země.

4.2 Prodávající přijímá objednávky produktu každý den a zpracovává je každý den do 14:30 hod. Produkt je expedovaný každý pracovní den, přičemž lhůta pro dodání produktu je zpravidla 1-2 pracovní dny. Dodací lhůta se prodlužuje hlavně v případě, že nastaly nepředvídatelné události. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody související s nenaplněním lhůty Prodávajícím.

4.3 O odeslání produktu informuje Prodávající Kupujícího formou SMS na tel. číslo uvedené v objednávkovém formuláři.

4.4 Kupující je povinen produkt včas a řádně převzít. Při převzetí produktu je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, resp. pečeti a případné poškození obalu produktu nebo pásky, resp. pečeti ihned oznámit kurýrovi, případně jiné osobě doručující produkt. Při převzetí produktu je Kupující dále povinen zkontrolovat, zda obsah balíku množstvím a svou povahou odpovídá jeho objednávce a zda produkt neobsahuje zjevné vady. V případě nesouladu dodaného produktu s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad produktu je Kupující povinen tuto skutečnost písemně poznamenat v dodacím listu.

4.5 Pokud není poškození nebo částečná ztráta produktu zjevná při jeho převzetí, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení produktu. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s Kupujícím zápis o škodě. Po obdržení zápisu o škodě je Kupující oprávněný uplatnit vady produktu způsobené jeho poškozením nebo částečnou ztrátou u Prodávajícího.

4.6 Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

Článek 5

Zodpovědnost za škody na produktu, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na produktu přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí produktu v místě určení. Převzetí produktu potvrdí Kupující při převzetí zásilky.

5.2 Produkt se stává vlastnictvím Kupujícího potvrzením objednávky.

Článek 6

Záruka, vady produktu, reklamace, servis

6.1 Prodávající poskytuje na produkt záruku v trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, resp. do doby expirace vyznačené na obale výrobcem.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady produktu způsobené jeho užíváním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu na použití, mechanickým poškozením, vystavením produktu nebezpečným následkům tepelného, anebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do produktu.

6.3 Při uplatňování nároků ze zodpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad o koupi produktu (fakturu/pokladní blok) a písemně oznámit podstatu vady na produktu. Kupující je povinen odevzdat produkt spolu s příslušenstvím. V případě zaslání produktu je Kupující povinen provést všechny úkony potřebné k ochraně produktu před poškozením během přepravy.

6.4 Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně produktu nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za nezávadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

6.5 Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není chybný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

7.1 Pokud jde o neodstranitelné vady, Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

7.2 Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se produkt dal řádně užívat/používat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu produktu nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Ta stejná práva náleží kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo kvůli většímu počtu vad věc řádně užívat. Prodávající ke zrušení smlouvy vystaví Kupujícímu dobropis ve výši nákupní ceny produktu v den nákupu.

7.3 V případě, že prodávající nemůže splnit smlouvu, protože objednaný produkt nemůže dodat, je povinen o tom bezodkladně informovat Kupujícího nejpozději do 14 kalendářních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za produkt. Kupující nemá právo na náhradu nákladů, které vynaložil na objednání produktu.

7.4 Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva ruší. Smluvní strany jsou si bez zbytečných odkladů povinné vrátit plnění, které si na základě smlouvy vzájemně poskytly.

7.5 Odstoupení od smlouvy musí Kupující oznámit písemnou formou ve formě emailu, který zašle na info@merlix.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesné specifikace produktu, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté peníze jmenovitě číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu produkt spolu s dokladem o zaplacení apod. a v originálním neporušeném obalu ve formě poštovní zásilky.

7.6 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu produkt, který není použitý, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí Prodávající Kupujícímu už zaplacenou kupní cenu. Prodávající vrátí cenu za produkt vedenou v závazném přijetí objednávky (bez sumy za dopravu) ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení produktu Prodávajícímu způsobem určeným Kupujícím v oznámení o odstoupení. V případě, že konec lhůty připadne na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne.

Článek 8

Alternativní způsob řešení sporů

8.1 Pokud se kupující domnívá, že byla porušena jeho práva nebo není spokojený se způsobem, kterým Prodávající uskutečnil jeho reklamaci, má právo se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu emailem na adrese info@merlix.cz. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítnutím nebo na ni do 30 dní ode dne odeslání neodpoví vůbec, Kupující má na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternativní, (mimosoudní) způsob řešení sporu. Kupující může návrh podat způsobem určeným podle § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajíciho pro vyřešení nastalé situace.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

9.1 Podmínky nabývají platnosti v den jejich zveřejnění na Stránce.

9.2 Smluvní vztah mezi smluvními stranami je uzavřen podle slovenského práva, právního řádu a předpisů Slovenské republiky.

9.3 Zasláním objednávky Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas na zpracování jeho osobních údajů za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely poskytování informací o produktech a službách Prodávajícího Kupujícímu. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat.

9.4 Tvrzení na této stránce nemusí být v souladu s doporučeními zdravotnických institucí ve vaší zemi. Prodávající v žádném případě nezodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním. Užívání doplňku výživy jen na vlastní zodpovědnost.

9.5 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem, které je prodej produktu 
a. Který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze.
b. Uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož obal byl po dodání porušen.

9.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nezodpovídá za chyby a vady produktu, které byly způsobené v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím Kupujícího.

9.7 Kupující bere na vědomí, že za vady na produktu se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním/používáním, skladováním a jiným nakládáním v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalovém letáku, přičemž Prodávající nezodpovídá za obsah příbalových letáků k produktu uváděným výrobcem produktu.

9.8 Prodávající nezodpovídá za snížené účinky nebo vlastnosti produktu prezentované v popisu produktu na Stránce nebo přiloženém letáku k produktu, které jsou způsobené zejména:
Používáním nebo užíváním produktu v rozporu s doporučením nebo návodem k produktu nebo uvedeným na Stránce,
Zdravotním stavem a jeho reakcí, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návyky a celkovým životním stylem Kupujícího.

9.9 Kupující vykonáním závazné objednávky potvrzuje, že přijímá všeobecné obchodní podmínky pro dodávku produktu vyhlášené Prodávajícím a že byl obeznámen s Upozorněním k produktu uveřejněným na Stránce. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Článek 10

Ochrana osobních údajů

10.1. Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, IČ, číslo telefonu a emailovou adresu.

10.2. Kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, IČ, číslo telefonu, a emailovou adresu.

10.3 Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana osobních údajů

 V Praze, 1.10.2017

Merlix Perfektum

Merlix Perfektum

Tabletka před sexem pro silnou erekci

650 Kč

Koupit

Merlix Senior

Merlix Senior

Na dlouhodobé užívání pro zlepšení sexuálního zdraví

790 Kč

Koupit